Reklamačný poriadok


 

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení. A upravuje právny vzťah medzi predávajúcim, ktorým je:

 

IzbovýRAJ s.r.o.

Levočská 5112/26A, 058 01 Poprad, Slovenská republika

 

IČO: 50809059

DIČ:  2120518158

IČ DPH: SK2120518158

 

Spol. zapísaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 35727/P

 

IBAN: SK41 8330 0000 0028 0164 4147

FIO Banka | BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

 

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

 

Kontakt:

Tel: 0915 / 556 500

E-mail: info@izbovyraj.sk

E-shop: www.izbovyraj.sk

 

Reklamačná adresa firmy - reklamácie, vrátenie tovaru

 

IzbovýRAJ s.r.o.

Hraničná 4715, 058 01 Poprad, Slovenská republika

E-mail: reklamacie@izbovyraj.sk

 

 

 1. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ pri uplatňovaní práv z vád veci (tovaru) v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku s predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho izbovyraj.sk

 

 1. Produkty (ďalej aj „Veci“) sú tovary, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v internetovom obchode predávajúceho.

 

 

Odkazy

 

 1. Na vzťahy zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, alebo služieb (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (spotrebiteľmi), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

 1. Právne vzťahy vyplývajúce z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti /osoby, ktoré nie sú v postavení spotrebiteľa/ sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

 1. V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

 

 

Zodpovednosť predávajúceho za vady produktov

 

 1. Predávajúci je povinný dodať vec (tovar), alebo službu v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Predávajúci odporúča kupujúcemu aby vady tovaru uplatnil u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Kupujúci je oprávnený predávaný tovar pred prevzatím prezrieť.

 

 

Záručná doba

 

 1. Záručná doba je 24 až 60 mesiacov v závislosti od priradenej záruky k jednotlivým produktom. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia produktu kupujúcim.

 

 1. Ak ide o použitý tovar, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

 

 1. Pri produktoch, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať len niektorej časti produktu (napr. pri matraci je záručná doba na jadro 60 mesiacov, avšak na poťah 24 mesiacov).

 

 1. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 

 1. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

 

 1. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

 

 1. Ak dôjde k výmene za nový produkt, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového produktu.

 

 1. Ak dôjde k výmene novej časti produktu, u ktorej to povaha produktu dovoľuje, na uvedenú časť začne plynúť záručná doba znova od prevzatia tejto novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčasti veci, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady produktu, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

 1. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

 

Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady produktu na e-mailovej adrese uvedenej v tomto Reklamačnom poriadku.

 

 1. Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť osobne reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie vzhľadom na povahu produktu možné na adrese uvedenej v tomto Reklamačnom protokole, alebo v sídle predávajúceho, alebo prostredníctvom tretích osôb (napr. prepravné spoločnosti, zásielkové spoločnosti, Slovenská pošta a iné).

 

 1. Predávajúci odporúča kupujúcim, aby k uplatneniu reklamácie využili predovšetkým e-mailovú komunikáciu. Pri reklamácii predávajúci odporúča kupujúcemu doložiť faktúru, záručný list, alebo iný doklad preukazujúci zakúpenie reklamovaného tovaru u predávajúceho. Kupujúcemu predávajúci odporúča, aby pri uplatňovaní reklamácie detailne opísal vadu tovaru.

 

 1. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby zasielal tovar spolu s detailným popisom vady tovaru a s dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru od predávajúceho (napríklad doklad o zaplatení, faktúra, záručný list), a to z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu.

 

 1. Tovar v prípade reklamácie odporúčame zasielať doporučenou formou na uvedenú adresu predávajúceho. Tovar predávajúci odporúča nezasielať formou dobierky, ktorá nebude zo strany predávajúceho prevzatá.

 

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

 

 1. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

 

 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. v platnom znení (pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku (predmetu reklamácie) za nový výrobok.

 

 1. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

 1. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady tovarov a služieb. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby tovaru má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

 

 1. Náležitosti odborného posúdenia v zmysle bodu 5.4 tohto článku:

 

Odborné posúdenie musí obsahovať:

identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

popis stavu výrobku,

výsledok posúdenia,

-  dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

 

 1. Ak to charakter výrobku umožňuje, spotrebiteľ predávajúcemu výrobok odovzdá pri uplatnení reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu, spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamácie s predávajúcim dohodnúť spôsob prepravy výrobku.

 

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

 

Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 

 1. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu. Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Ochrana osobných údajov tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne internetového obchodu predávajúceho.

 

 1. V prípade zmeny v Reklamačnom poriadku, vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi podľa Reklamačného poriadku platného a účinného pri uzatvorení kúpnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

 

 1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť momentom jeho zverejnenia v internetovom obchode predávajúce dňa 20.08.2021