Ochrana osobných údajov


 

Prevádzkovateľ

 

 1. Totožnosť prevádzkovateľa:

 

IzbovýRAJ s.r.o.

Levočská 5112/26A, 058 01 Poprad, Slovenská republika

 

IČO: 50809059

DIČ:  2120518158

IČ DPH: SK2120518158

 

Spol. zapísaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 35727/P

 

IBAN: SK41 8330 0000 0028 0164 4147

FIO Banka | BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

 

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

 

Kontakt:

Tel: 0915 / 556 500

E-mail: info@izbovyraj.sk

E-shop: www.izbovyraj.sk

 

 1. Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, tieto informácie poučenia a vysvetlenia.

 

 

Odkazy

 

 1. Tieto zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tvoria súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených v internetovom obchode prevádzkovateľa.

 

 1. V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

 

 

Spracúvané osobné údaje

 

 1. Prevádzkovateľ na svojej stránke spracúva nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturačná adresa alebo dodacia adresa, údaje získané zo súborov cookies, IP adresy.

 

 

Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby a doba spracovávania osobných údajov

 

 1. Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú najmä:

 

-  evidencia, tvorba a spracovanie zmlúv

-  spracovanie účtovných dokladov a dokladov súvisiacich s obchodnou činnosťou prevádzkovateľa

-  dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s archiváciou dokumentov a dokladov napr. podľa zákona č. 431/2002 Z. z., Zákon o účtovníctve v platnom znení a ďalších príslušných prepisov

-  činnosť prevádzkovateľa v súvislosti so splnením žiadosti, objednávky, zmluvy a obdobných inštitútov dotknutej osoby.

-  marketingové a obdobné reklamné aktivity prevádzkovateľa v prípade udelenia súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi s marketingovými a obdobnými reklamnými aktivitami.

-  aktivity súvisiace s činnosťou prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, LinkedIn a iné) v prípade udelenia súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi s marketingovými a obdobnými reklamnými aktivitami.

-  činnosť prevádzkovateľa v súvislosti s internetovými aktivitami, akými sú napríklad cielenie reklamy prostredníctvom Facebook Ads, Google Ads a iné.

-  osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ uchováva iba po nevyhnutne nutnú dobu, potrebnú na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie v zmysle zákonných lehôt, ktoré prevádzkovateľovi ukladajú právne predpisy.

 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

 

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je, v závislosti od konkrétnych spracúvaných osobných údajov a účelu ich spracúvania, súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov.

 

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

 

 1. Príjemcom osobných údajov dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť:

 

-  štatutárne orgány alebo ich členovia Prevádzkovateľa

-  osoby vykonávajúce pracovnú činnosť v zamestnaneckom, alebo obdobnom pomere pre prevádzkovateľa.

-  obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce s prevádzkovateľom pri plnení úloh prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

-  príjemcom osobných údajov dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softvéru, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi poradenstvo, spoločnosti zabezpečujúce prepravu a dodanie produktov kupujúcim a tretím osobám, marketingové spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a ďalšie platobné metódy.

-  príjemcom osobných údajov budú tiež súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad a ďalšie štátne orgány, v prípade ak tak ustanoví zákon, pričom osobné údaje budú prevádzkovateľom poskytnuté daným úradom a štátnym inštitúciám na základe a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky

 

 

Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 1. Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov – v celom rozsahu alebo len sčasti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie/spracovateľských operácií, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných spracovateľských operácií ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov/určitých konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.

 

 1. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať v listinnej podobe na adresu prevádzkovateľa, zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii prevádzkovateľa v tomto dokumente).

 

 

Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu

 

 1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

 

 1. Dotknutá osoba má právo, aby dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, ju ako sťažovateľa informoval o pokroku a výsledku sťažnosti, a to vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 Nariadenia.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne internetového obchodu predávajúceho.

 

 1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť momentom ich zverejnenia v internetovom obchode predávajúceho dňa 20.08.2021